MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, duurzaam ondernemen of op z’n Engels Corporate Social Responsibility (CSR) genoemd. MVO is een breed en veelomvattend begrip en vaak is het onduidelijk wat maatschappelijk verantwoord ondernemen precies is. Het komt er allemaal op neer dat je verantwoordelijkheid neemt voor de effecten die bedrijfsactiviteiten hebben op mens, milieu en bedrijfsvoering. Hierbij proberen wij zoveel mogelijk een balans te vinden van milieu, menselijkheid en economie. Het uitgangspunt hierbij is zo zuinig mogelijk om te gaan met de wereld om ons heen zodat latere generaties niet met onze problemen komen te zitten. Er wordt dus gewerkt aan een beter leefklimaat met als uitgangspunt dat alle activiteiten die wij doen zo min mogelijk slechte kanten hebben.

 

Triple P

Drie kernbegrippen staan centraal bij MVO: People, Planet en Profit (Triple P). De uitdaging is om een goede balans te vinden tussen deze drie waarden en op alle drie de vlakken waarde te creëren.

 

 People

  • Bij People gaat het om het welzijn van de medewerkers van het bedrijf ook al is men een eenmanszaak, maar ook van de maatschappij als geheel. Denk daarbij aan issues zoals diversiteit, medezeggenschap, gedragscodes, maar ook om mensenrechten, waar internationale ondernemers mee te maken kunnen krijgen.

·Planet

  • Planet betekent dat de bedrijfsactiviteiten binnen ecologische randvoorwaarden plaatsvinden. Er wordt gelet op energieverbruik, en het afval wordt gescheiden ingezameld. Het uitgangspunt is zo duurzaam mogelijk om te gaan met energie.

·Profit

  • Bij Profit wordt er niet alleen naar de financiële prestaties van het bedrijf gekeken, maar ook naar de economische effecten van de bedrijfsactiviteiten op de omgeving. Ambiecon Consultants sponsort diverse goede doelen als “Doe een wens stichting”, “Clinic Clowns”,  “Liliane fonds” en zijn wij elk jaar weer van de partij bij de Vet Man cool dag van de stichting “Geluk en Vrijheid”. Ook sponsoren wij de plaatselijke molen “Molen Mansier”  in het dorp waar wij zijn gevestigd.  

 

Proces

MVO is voor ons geen einddoel, maar een lopend proces. Idealiter is maatschappelijk verantwoord ondernemen verankerd in alle bedrijfsprocessen en wordt er bij iedere beslissing een afweging gemaakt tussen de belangen van alle verschillende stakeholders. Multinationals hanteren veelal naast een financieel jaarverslag ook een duurzaamheidsverslag waarin ze de voortgang van het bedrijf op duurzaamheidsdoelstellingen weergeven. Ambiecon Consultants is een eenmanszaak die tracht ook een steentje bij te dragen aan een prettige leefomgeving en zet zich in om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de essentie van maatschappelijk verantwoord ondernemen.